Domov Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Autor: Administrátor

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je La Peña Madridista de Eslovaquia o.z.(ďalej len O.Z.) so sídlom E.P.Voljanského 1368/14, 96001 Zvolen, IČO: 423 23 274 ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. O.Z. vymenovalo za svojho zodpovedného zástupcu Marek Varga , e-mailová adresa info@halamadrid.sk , telefónne číslo +421 917 77 88 38.

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a, Registrácia a prevádzka halamadrid.sk
O.Z. spracúva na účely registrácie do členstva fanklubu a prevádzky stránky nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, telefónne číslo, dátum narodenia, IP adresa a údaje týkajúce sa registrácie v členstve tzn. typ členstva, dátum úhrady členstva, ID členstva.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov O.Z. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie do členstva a členskej sekcie na webe.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovný sprostredkovatelia:
Prevádzkovateľ webhostingu – Jaroslav Kováč, trvale bytom Topoľčany v zastúpení server housing Contabo GmbH.
E-mail: info@jaroslavkovac.sk.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v členstve.

b, Registrácia žiadostí „Lístky na Real Madrid“
O.Z. spracúva na účely registrácie „Lístky na Real Madrid“ nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, ID členstva, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianského preukazu/pasu, národnosť
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov O.Z. je nevyhnutné na zabezpečenie služby „Lístky na Real Madrid“.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovný sprostredkovatelia:
Prevádzkovateľ webhostingu – Jaroslav Kováč, trvale bytom Topoľčany v zastúpení server housing Contabo GmbH.
E-mail: info@jaroslavkovac.sk.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým nedôjde k vybaveniu žiadosti.

c, Uplatňovanie nárokov O.Z.
O.Z. spracúva na účely uplatňovania nárokov O.Z. nasledovnú údaje: údaje uvedené v žiadostiach „Lístky na Real Madrid“ , údaje uvedené v reklamáciách – týkajúce sa členstva vo fanklube , údaje o členoch v členskom klube, údaje o návštevníkoch stránky (UID, IP, Oblasť) , údaje potrebné na podanie žaloby O.Z., údaje uvedené v žalobe proti O.Z. , údaje vedené v účtovníctve a iné potrebné údaje v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov O.Z.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov O.Z. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov O.Z. Oprávneným záujmom O.Z. je pritom ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči O.Z.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
Súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči O.Z. uplatňované nároky alebo počas ktorej si O.Z. môže uplatniť svoje vlastné nároky.

d, Súťaže na Facebooku
O.Z. spracúva na účely realizácie súťazí prostredníctvom facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov O.Z. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

e, Plnenie zákonných povinností O.Z.
O.Z. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až d) na účely plnenia zákonných povinností O.Z.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm c, nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a zákon o registratúrach). Spracúvanie osobných údajov O.Z. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností O.Z.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
Daňoví poradcovia, auditori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

f, Pridávanie komentárov na webe
O.Z. spracúva na účely pridávania komentárov ku článkom nasledovné osobné údaje: prezývka, e-mailová adresa, IP adresa.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. B, nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov O.Z. je nevyhnutné na zabezpečenie možností pridávania komentárov na webe.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovný sprostredkovatelia:
Prevádzkovateľ webhostingu – Jaroslav Kováč, trvale bytom Topoľčany v zastúpení server housing Contabo GmbH.
E-mail: info@jaroslavkovac.sk.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým nedôjde k vymazaniu komentára.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním O.Z.
a, písmo zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b, elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c, telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d, príslušné právne predpisy.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.